فیلمبرداری و عکاسی عروس فرمالیته کیش

تعدادی از نمونه کارهای فرمالیته کیش در قالب عکس و فیلم :

فرمالیته دریایی

فرمالیته شهرگردی

فرمالیته کشتی یونانی